Bibliografia

J. Villena | 05/12/2010

Valorar:

Sobre el voltor negre i el ferreret hi ha una abundant bibliografia científica, en bona part en forma d'articles publicats a diferents revistes especialitzades o d'informes interns dels diversos organismes i institucions implicats en la conservació d'ambdues espècies.

Sobre el voltor negre, cal destacar, pel fet de tractar-se d'un article pioner, el text de J. Mayol, "Contribución al conocimiento del buitre negro, Aegiptus monachus, en Mallorca", publicat el 1977 al Boletín de la Sociedad de Historia Natural de Baleares. Articles molt més recents són el text d'Evelyn Tewes, "El programa de conservació del voltor negre, Aegiptus Monachus, a Mallorca", publicat a l'Anuari Ornitològic de les Balears l'any 2002 (p. 59-69) o l'informe de J.J. Sánchez "Impacto del uso ilegal de veneno en Baleares y acciones en marcha para su control", presentat a les III Jornades del Medi Ambient de les Illes Balears (2001).

Sobre el ferreret, un article pioner fou "Espècies relíquies d'amfibis i de rèptils a les Balears i Pitiüses", de J.A. Alcover i J. Mayol, publicat al Bolletí de la Societat d'Història Natural de les Balears, l'any 1981, número 25. Una contribució més recent és l'article d'Àlvaro Román "El ferreret, la gestión de una especie en estado crítico", publicat a la revista Munibe de Donostia l'any 2003 (p. 90-99).